top of page

Sat, Jul 17

|

Občanská Plovárna

OMG PARTY - WE ARE BACK!

Special Sunset Edition at Občanská Plovárna

Registration is Closed
See other events
OMG PARTY - WE ARE BACK!
OMG PARTY - WE ARE BACK!

Time & Location / Čas & Místo

Jul 17, 2021, 7:00 PM GMT+2

Občanská Plovárna, U Plovárny 1, Prague 1, Czechia

About The Event / Bližší info

OMG PARTY - WE ARE BACK!

Special sunset edition at Občanská Plovárna.

We start at 19:00. Come early!

► LINE UP & PERFORMANCE

 • Michael Burian
 • Pierre Martega
 • Meccanicii
 • Adam Grosso
 • Live Saxophone
 • Performance & show
 • Stunning outdoor stage
 • Chill out zone
 • Soundsystem powered by Void Acoustics

_________________________________________________________

► VSTUPNÉ: (18+)

 • 350 Kč – předprodej 1. vlna*
 • 450 Kč – předprodej 2. vlna*
 • 550 Kč – předprodej 3. vlna + cena na místě

Omezená kapacita do vyprodání vstupenek.

► ENTRANCE: (18+)

 • 350 CZK – online presale 1st wave*
 • 450 CZK – online presale 2nd wave*
 • 550 CZK – online presale 3rd wave + door price

Limited capacity until tickets are sold out.

_________________________________________________________

► Official After party at Le Clan, Balbínova 23, Prague 2

Čeká na vás příjemné taneční prostředí, chill-out zóna a skvělá atmosféra, která vás nenechá spát.

► Official After party at Le Clan, Balbínova 23, Prague 2

You will enjoy pleasant dance environment, chill-out zone and atmosphere that will not let you sleep. 

_________________________________________________________

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: Elektronická vstupenka je opatřena unikátním čárovým kódem, který bude při vstupu do prostoru konání akce zkontrolován čtecím zařízením a na základě toho umožněn jejímu držiteli vstup na akci. Vstup bude povolen pouze držiteli té vstupenky, která bude předložena v tištěné nebo digitální podobě a zkontrolována jako první. Na opětovné předložení téže vstupenky či jejího duplikátu nebude přihlíženo a jejímu držiteli nebude umožněn vstup na akci. Pořadatel akce neodpovídá za žádné obtíže způsobené neoprávněným zkopírováním nebo dalším přeprodejem vstupenky. Vstupenka je cenina, jakékoliv její úpravy nebo falšování jsou považovány za vážný přestupek. V prostoru konání akce je držitel vstupenky povinen dodržovat provozní řád a pokyny pořadatele. Zakoupením vstupenky uděluje kupující Pořadateli souhlas se zpracováním jeho osobních údajů a dále souhlas se zasíláním informací na jeho elektronickou adresu souvisejících s nákupem vstupenky nebo pořádanou akcí a jiných obchodních sdělení. Vstupem do prostor konání akce uděluje držitel vstupenky souhlas k užití fotografických a jiných záznamů pořízených během akce bez nároku finanční náhrady. Zakoupenou vstupenku není možné vrátit, ani vyměnit, vstupenka je nepřenosná. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu. V případě zrušení akce oznámí pořadatel náhradní termín konání nebo způsob vrácení vstupného. Veškeré podrobnosti o akci, úplné znění obchodních podmínek včetně informaci o zpracování osobních údajů najdete na stránkách www.mecca.cz. Dotazy zasílejte emailem na reservations@mecca.cz

IMPORTANT INSTRUCTIONS: Electronic ticket is provided with a unique barcode, which will be checked by the ticket reader upon entry to the event venue and, as a result, allows the holder to enter the event. Entry will only be granted to the ticket holder, which will be submitted in printed or digital form and checked first. The re-submission of the same ticket or its duplicate will not be considered and its holder will not be allowed to enter the event. The organizer of the event is not responsible for any difficulties caused by unauthorized copying or resale of the ticket. The ticket is a valuable item and any alteration or falsification will be considered as a serious offense. In the premises of the event the ticket holder is bound to follow the operational and organizer’s instructions. By purchasing of the ticket, the buyer agrees with processing of his or her personal data, and also agrees with sending to his or hers electronic address information regarding to the purchase of the ticket or the event and other business communications. By entering in the premises of the event, the buyer agrees that Organiser may use photographic and other records of him or her taken during the event without a claim to financial compensation. The purchased ticket cannot be returned or exchanged, the ticket is non-transferable. The organizer reserves the right to change the agenda. In a case of cancellation of the event, the organizer shall publish the alternate date of the event or the method of refund. You can find all details of the event, the full text of terms & conditions, including information on the processing of personal data on www.mecca.cz. If you have any question, mail us to reservations@mecca.cz.

Tickets / Vstupné

 • OMG PRESALE #1

  CZK 350.00
  Sold Out
 • OMG PRESALE #2

  CZK 450.00
  Sold Out
 • OMG PRESALE #3

  CZK 550.00
  Sale ended
 • OMG DOOR

  CZK 550.00
  Sale ended

Total

CZK 0.00

Share This Event / Sdílej

bottom of page