top of page

Obchodní podmínky klubu Mecca

Klub Mecca provozovaný společností Platinum Capital, s.r.o. (DIČ CZ24791482) (dále jen "klub Mecca") zajišťuje prodej a distribuci vstupenek, rezervace stolů a prodej zboží, včetně prodeje stolů a prodej a distribuce jiného hmotného zboží, jako je merchandising. Pro poskytování těchto služeb klub Mecca vlastní a provozuje internetovou stránku www.mecca.cz (dále jen "Stránka").

 

Přečtěte si prosím pečlivě tyto obchodní podmínky před nákupem jakéhokoli zboží a služeb. Zakoupením jakéhokoli zboží a služeb od klubu Mecca souhlasíte s tím, že budete dodržovat tyto obchodní podmínky.

Tyto obchodní podmínky se týkají jak prodeje zboží a služeb, tak účasti na akcích pořádaných v klubu Mecca. Tyto obchodní podmínky se vztahují jak na původního kupce, tak na všechny následné držitele (dále jen "Vy").

 

Změna obchodních podmínek

Klub Mecca si vyhrazuje právo na změnu a aktualizaci těchto obchodních podmínek. Jakékoli změny se budou vztahovat pouze na nákupy zboží a služeb uskutečněné po aktualizaci těchto podmínek.

 

Všeobecné obchodní podmínky

Klub Mecca působí jako prodejce při prodeji veškerého zboží, stolních rezervací a vstupenek. Veškeré nároky spojené se vstupenkami, rezervacemi stolů a prodejem zboží podléhají těmto Podmínkám, klub Mecca jinak vůči Vám nenese odpovědnost.

 

Výměny a vrácení peněz

 1. Klub Mecca poskytne výměnu nebo vrácení peněz za vstupenky a rezervace stolů pouze v případě, že je událost zrušena nebo dojde ke změně termínu události nebo změně místa konání události prodávajícím (a nemůžete nebo nechcete navštívit událost v novém termínu nebo přemístěnou událost). Musíte požádat o vrácení peněz v přiměřené lhůtě. Klub Mecca nenabízí vrácení peněz nebo výměny v důsledku změny Vaší osobní situace. Cena vstupenky nebo rezervace stolu se rovná stornovacímu poplatku.

 2. Klub Mecca nabízí vrácení peněz nebo výměnu zboží pouze pokud je předmět poškozen nebo není funkční tak, jak je uvedeno v popisu produktu nebo v rozsahu, který jinak stanovují práva spotřebitele stanovená Občanským zákoníkem České republiky.

 3. Pokud je událost zrušena nebo dojde ke změně data nebo místa konání, veškerá odpovědnost je omezena na částku, za kterou byla vstupenka zakoupena (včetně případných poplatků). Prodávající může požadovat doložení dokladu o koupi pro poskytnutí jakékoliv výměny nebo vrácení peněz. Klub Mecca nenese žádnou odpovědnost za jakékoli další ztráty, které vzniknou v důsledku zrušení nebo změny data nebo místa konání události, včetně cestovních výdajů a výdajů na ubytování.

 4. Klub Mecca nahradí ztracené, ukradené nebo poškozené vstupenky pouze pokud lze ověřit pravost vstupenky, včetně doložení dokladu o koupi a pokud klub informujete v dostatečném předstihu před zahájením akce. Klub Mecca může účtovat přiměřený poplatek za výměnu vstupenek.

Změny účinkujících a programu

 1. Klub Mecca si vyhrazuje právo na změnu umělce a / nebo měnit inzerované programy, ceny, místa konání, uspořádání míst k sezení (včetně kategorií vstupenek) a kapacitu akce.

 

Podmínky vstupu na události

 1. Vstup na událost podléhá těmto podmínkám:

  • Klub Mecca si vyhrazuje právo Vám odepřít vstup na událost nebo Vás z události vyloučit v jejím průběhu pokud k tomu má   rozumné důvody, včetně toho, že porušíte tyto Obchodní podmínky nebo jste pod vlivem alkoholu, nelegálních drog,  nevhodně oblečen nebo jinak omezujete příjemný zážitek z události dalším účastníkům.

  • Pokud dorazíte pozdě, může Vám být odepřen vstup do doby než bude vhodná přestávka v průběhu události.

  • Může Vám být zakázáno, abyste na událost vnášeli a používali fotoaparáty nebo jiné fotografické nebo záznamové zařízení (včetně mobilních telefonů).

  • Není dovoleno vnášet na místo konání jakékoliv jídlo a alkoholické i nealkoholické nápoje.

  • Není dovoleno vnášet na místo konání zbraně, ostré předměty, pepřové spreje, tasery a další předměty, které mohou být nebezpečné pro ostatní návštěvníky nebo zaměstnance klubu.

  • Před vstupem na místo konání můžete být podrobeni bezpečnostní prohlídce.

 

Pravost a platnost vstupenek a rezervací

 1. Vstup na událost může být zamítnut, jestliže je pravdivost nebo platnost vstupenky sporná, a to i proto, že vstupenka byla jakýmkoli způsobem poškozena nebo nebyla zakoupena v klubu Mecca nebo v jiných autorizovaných prodejních místech.

 2. Rezervace stolu může být zamítnuta pokud nejste schopni prokázat své jméno právním dokladem vydaným v zemi Vašeho původu nebo pobytu.

 

Přeprodávání vstupenek

 1. Vstupenky a vouchery k rezervacím stolů nesmějí být bez předchozího písemného souhlasu klubu Mecca dále prodány nebo nabízeny k dalšímu prodeji (včetně online aukcí nebo jiných nepovolených prodejních míst) nebo sloužit k propagaci nebo jiným komerčním účelům (včetně soutěží a propagace obchodní činnosti) nebo pro zvýšení poptávky po jiném zboží nebo službách. Pokud se lístek nebo voucher prodá nebo použije v rozporu s touto podmínkou, může být vstupenka nebo voucher zrušen bez náhrady a držiteli může být odepřen vstup.


UPOZORNĚNÍ: Přeprodej vstupenek a voucherů se řídí právními předpisy o prodeji vstupenek a může být předmětem trestních sankcí.

 

Doručení vstupenek a voucherů

 1. Výběr metody vyzvednutí / doručení vstupenek bude k dispozici v průběhu nákupu vstupenek. Pokud není více možností k dispozici, budou veškeré zakoupené vstupenky doručené emailem. Klub Mecca si vyhrazuje právo v rámci snahy o zamezení přeprodeje vstupenek změnit doručovací metodu vstupenek na “vyzvednutí na místě v den konání akce”.

 2. Pro vyzvednutí vstupenek na místě konání akce může klub Mecca vyžadovat předložení dokladu totožnosti.

 

Omezení počtu zakoupených vstupenek

 1. Při nákupu vstupenek nebo rezervací stolů můžete být omezeni na určitý počet vstupenek nebo stolů. Pokud překročíte stanovený limit, mohou některé nebo všechny Vaše objednávky být zrušeny bez předchozího upozornění klubu Mecca. To zahrnuje objednávky spojené se stejným jménem, e-mailovou adresou, fakturační adresou, číslem kreditní karty nebo jinými informacemi. Limity na počty vstupenek a stolů mohou být nastaveny, aby se zajistil spravedlivý přístup k vstupenkám pro všechny fanoušky a jako opatření pro minimalizaci přeprodeje vstupenek.

 

Chyby

 1. I přes to, že klub Mecca vynakládá veškerou přiměřenou péči k zajištění správné ceny vstupenek a stolů a jejich nabídky pouze na plánované události, mohou se někdy vyskytnout chyby. Klub Mecca může z důvodu takové chyby zrušit Vaši objednávku. V případě chyby v cenách se klub Mecca bude snažit Vás kontaktovat a poskytnout možnost koupit vstupenku za správnou cenu.

 

Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana Vašich osobních údajů jakožto fyzické osoby, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Souhlasíte se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 3. Souhlasíte se zpracováním osobních údajů klubem Mecca, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 4. Berete na vědomí, že jste povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že jste povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 5. Zpracováním Vašich osobních údajů může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez Vašeho předchozího souhlasu předávány třetím osobám.

 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 7. Potvrzujete, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 8. Požádáte-li klub Mecca o informaci o zpracování svých osobních údajů, je klub Mecca povinen Vám tuto informaci předat. Klub Mecca má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 9. V případě, že se domníváte, že klub Mecca nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

 • požádat klub Mecca nebo zpracovatele o vysvětlení,

 • požadovat, aby klub Mecca nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 

 

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. Tímto souhlasíte se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo klubem Mecca na Vaši elektronickou adresu a dále souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení na Vaši elektronickou adresu.

 2. Dále souhlasíte s ukládáním tzv. cookies na Váš počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a Vaše závazky z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na Váš počítač, můžete souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

V Praze, dne 7.7.2018

bottom of page